۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمیتۀ برگزارکنندۀ دهمین کنفرانس

(24 و 25  اسفند 1401 دانشگاه صنعتی شاهرود)

دبیر اجرائی کنفرانس

دکتر علی دستفان

دبیر علمی کنفرانس

دکتر مهدی بانژاد

دبیر دائمی کنفرانس

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

دبیر نهمین دوره کنفرانس

دکتر محسن قائنی

مسئول انفورماتیک کنفرانس

دکتر محمدحسین تبار مرزبالی

مسئول کارگاه­های آموزشی

دکتر یاسر دامچی

مسئول روابط بین‌الملل

دکتر محمدحسین احمدی

مسئول انتشارات و IEEE

دکتر امیر حسن­ نیا

مسئول ارتباط با صنعت

دکتر مرتضی رحیمیان

مسئول روابط عمومی

دکتر سیدمیثم سیدبرزگر

مسئول نمایشگاه

دکتر مجتبی شیوایی