۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمیتۀ برگزارکنندۀ هشتمین کنفرانس

(دانشگاه بیرجند 24 و 25 اسفند 1399)

دبیرخانۀ دائمی کنفرانس

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

دبیر کنفرانس

دکتر حمید فلقی

دبیر علمی کنفرانس

دکتر محمدعلی شمسی ­نژاد

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر سعید خراشادی زاده

مسئول کمیتۀ انفورماتیک

دکتر محمد قاسمی گل

مسئول کمیتۀ انتشارات

دکتر محمدحسن مجیدی

مسئول وبگاه کنفرانس

مهندس سید سجاد امیرآبادی زاده