۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمیتۀ برگزارکنندۀ سومین کنفرانس

(21 و 22 فروردین 1392 دانشگاه اصفهان)

رئیس کنفرانس

دکتر محمدصادق حاتمی پور

دبیران کنفرانس

دکتر سیدمحسن موسوی

دکتر بهزاد میرزائیان

دبیران کمیته اجرائی

دکتر تورج توکلی

مهندس مرداد استکی

دبیران کمیته علمی

دکتر رحمت اله هوشمند

دکتر حمیدرضا فلاح

دبیران کنفرانس سال 90

(دانشگاه تهران)

دکتر جواد فیض

دکتر شاهرخ فرهنگی

دبیرخانۀ دائمی کنفرانس

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

مسئول انتشارات

دکتر آرش کیومرثی

مسئول ارتباط با صنعت و کارگاه ها

دکتر مسعود بهشتی

مسئول انفورماتیک

دکتر محمدرضا خیام باشی

مسئول کمیته دانشجوئی

دکتر کمال جمشیدی

مسئول روابط بین الملل

دکتر ایران غازی