۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمیتۀ برگزارکنندۀ چهارمین کنفرانس

(12 و 13 اسفند 1394 دانشگاه فردوسی مشهد)

رئیس کنفرانس

دکتر حبیب رجبی مشهدی

دبیر کنفرانس

دکتر محمدحسین جاویدی

دبیر کمیته اجرایی

دکتر حسین ابوترابی زارجی

دبیر کمیته علمی

دکتر رضا قاضی

مسئول کمیته انتشارات

دکتر علی کریم پور

مسئول کمیته ارتباط با صنعت و کارگاه ها

دکتر سید کمال حسینی

مسئول کمیته انفورماتیک

دکتر محمد منفرد

مسئول کمیته دانشجویی

دکتر جعفر عبادی

مسئول کمیته روابط بین الملل

دکتر جواد ساده

دبیرخانه دائمی کنفرانس

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی