۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمیتۀ برگزارکنندۀ پنجمین کنفرانس

(18 و 19 اسفند 1395 دانشگاه گیلان)

دبیرخانه دائمی کنفرانس

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

رئیس کنفرانس

دکتر ضیاءالدین میرحسینی

دبیر و دبیر علمی کنفرانس

دکتر مسعود مقدس تفرشی

مسئول امور مالی

دکتر اسماعیل فلاح

مسئول انتشارات

دکتر منوچهر نحوی

مسئول کمیته دانشجویی

دکتر حبیب قربانی نژاد

مسئول برگزاری کارگاه‌ها

دکتر حمید شاه عالمی

دکتر آلفرد باغرامیان

مسئول ارتباط با صنعت

دکتر سعید محتوی پور

مسئول روابط بین‌الملل

دکتر احمد صالحی

مسئول انفورماتیک

دکتر شهباز ریحانی

دبیر کمیته اجرائی

دکتر حسین افراخته