۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

 

کمیتۀ برگزارکنندۀ هفتمین کنفرانس

(21 الی 23 خرداد 1398 دانشگاه شهید بهشتی – تهران)

 

دبیرخانۀ دائمی کنفرانس

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

دبیر کنفرانس

دکتر مجید زندی

دبیر اجرائی کنفرانس

مهندس محسن زندی

مسئول کمیتۀ نمایشگاه‌ها

دکتر رقیه گوگ‌ساز قوچانی

مسئول کمیتۀ دانشجویی

دکتر پویان هاشمی طاری

مسئول کمیتۀ بین‌الملل

دکتر نگار نباتیان

مسئول کمیتۀ انتشارات

دکتر عسل حسینی منزه

مسئول کمیتۀ داوری مقالات

دکتر ایمان خزایی

مسئول کمیتۀ ارتباط با صنعت

دکتر مختار بیدی