۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمیتۀ برگزارکنندۀ ششمین کنفرانس

(16 و 17 اسفند 1396 دانشگاه شهید مدنی  – تبریز)

رئیس کنفرانس

دکتر حسن ولی زاده

دبیر علمی کنفرانس

دکتر علی عجمی

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر امین صفری

مسئول کمیته ارتباط با صنعت

مهندس رسول اسماعیل زاده

دکتر موسی یوسفی

مسئول کمیته انفورماتیک

مهندس نادر صامصونچی

مسئول کمیته انتشارات

دکتر نوید تقی زادگان

مسئول برگزاری کارگاه ها

دکتر محمدرضا بنایی

دکتر سجاد نجفی

مسئول کمیته روابط بین الملل

دکتر جواد صالحی

دبیرخانه دائمی کنفرانس

دکتر محمدرضا آقا ابراهیمی

کمیته دانشجویی

آقای پویا زلفی

آقای فرزاد حسینی

آقای بابک پوراسماعیل

آقای فرید برموده

خانم پریسا حسین پور

خانم ائلناز بخشی

آقای نیما امین فر

آقای علی وفاپور

آقای علی زلیخایی

خانم لیلا ماورائی

خانم شادی حسین خانی

آقای سعید وهابی