۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمیتۀ برگزارکنندۀ دومین کنفرانس

(17 و 18 اسفند 1390 دانشگاه تهران)

رئیس کنفرانس

دکتر محمود کمره ای

دبیران کنفرانس

دکتر جواد فیض

دکتر شاهرخ فرهنگی

دبیر کمیته اجرایی

دکتر اشکان رحیمی کیان

دبیران کمیته علمی

دکتر مهدی اشجعی

دکتر ابراهیم سلیمانی

مسئول انتشارات

دکتر حسین ایمان عینی

مسئول ارتباط با صنعت و کارگاه ها

دکتر سید فرید قادری

مسئول انفورماتیک

دکتر حسن قاسمی

مسئول کمیته دانشجوئی

دکتر بهزاد آسائی

مسئول پشتیبانی و مالی

دکتر امیرعباس شایگانی

مسئول روابط بین الملل

دکتر صادق واعظ زاده

دبیرخانۀ دائمی کنفرانس

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی