۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کمیتۀ برگزار کنندۀ اولین کنفرانس

(18 الی 20 اسفند 1388 دانشگاه بیرجند)

دبیر کنفرانس

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

قائم مقام دبیر کنفرانس

دکتر محمدعلی شمسی نژاد

دبیر کمیته علمی کنفرانس

دکتر حمیدرضا نجفی

دبیر اجرایی کنفرانس

زنده یاد دکتر محمود عبادیان

مسئول کارگاه های آموزشی

دکتر رضا شریعتی نسب

مسئول ارتباط با داوران و انتشارات

دکتر حمید فلقی

مسئول تیم دانشجویی

دکتر محسن فرشاد

مسئول انفورماتیک

مهندس محمدحسین خسروی