۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

برای دریافت فایل فشرده مجموعه مقالات ادوار مختلف کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران از لینکهای زیر استفاده فرمایید:

* اولین کنفرانس (دانشگاه بیرجند – 1388 – 60MB) لینک

* دومین کنفرانس (دانشگاه تهران – 1390- 103MB) لینک

* سومین کنفرانس (دانشگاه اصفهان – 1392 – 88MB) لینک

* جهارمین کنفرانس (دانشگاه فردوسی مشهد – 1394- 84MB) لینک

* پنجمین کنفرانس (دانشگاه گیلان – 1395 – 61MB) لینک

* ششمین کنفرانس (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – 1396 – 110MB) لینک

* هفتمین کنفرانس (دانشگاه شهید بهشتی تهران – 1398 – 230MB) لینک

* هشتمین کنفرانس (دانشگاه بیرجند – 1399 – 62MB) لینک

* نهمین کنفرانس (دانشگاه سجاد مشهد – 1400 – 30MB) لینک

* دهمین کنفرانس (دانشگاه صنعتی شاهرود – 1401 – 35MB) لینک