۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

برای دریافت پوستر هر یک از کنفزانسهای برگزارشده، از لینک مربوطه استفاده فرمایید:

اولین کنفرانس: اینجا

دومین کنفرانس: اینجا

سومین کنفرانس: اینجا

چهارمین کنفرانس: اینجا

پنجمین کنفرانس: اینجا

ششمین کنفرانس: اینجا

هفتمین کنفرانس: اینجا

هشتمین کنفرانس: اینجا

نهمین کنفرانس: اینجا

دهمین کنفرانس: اینجا