۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

کنفرانس های سالیانه به شرح زیر برگزار خواهند شد:

دورهمیزبانتاریخ
1دانشگاه بیرجند18-20 اسفند 1388
2دانشگاه تهران17-18 اسفند 1390
3دانشگاه اصفهان21-22 فروردین 1392
4دانشگاه فردوسی مشهد12-13 اسفند 1394
5دانشگاه گیلان18-19 اسفند 1395
6دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان16-17 اسفند 1396
7دانشگاه شهیدبهشتی21-23 خرداد 1398
8دانشگاه بیرجند24-25 اسفند 1399
9دانشگاه سجاد مشهد4-5 اسفند 1400
10دانشگاه صنعتی شاهرود24-25 اسفند 1401
11دانشگاه یزد16-17 اسفند 1402