۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

پیشنهاد برگزاری کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران اولین بار در زمستان سال 1387 در شورای آموزشی گروه قدرت دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند مطرح گردید. بند 1 صورتجلسه مورخ 1387/12/4 شورای آموزشی گروه مزبور تصریح داشت: “پیشنهاد آقای دکتر (محمدرضا) آقاابراهیمی در خصوص برگزاری کنفرانسی تحت عنوان “اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران” در اسفندماه سال 1388 به میزبانی دانشگاه بیرجند مطرح و با توجه به عدم وجود کنفرانس مشابه در کشور و اهمیت روزافزون موضوع در سطح ملی و بین المللی و نیز ظرفیتهای موجود در منطقه مورد استقبال و تصویب قرار گرفت.

در تاریخ 1387/12/11 شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند مصوبه گروه قدرت را عینا مورد تصویب قرار داد و شورای پژوهشی دانشگاه بیرجند نیز در جلسه مورخ 1388/2/9 خود ضمن موافقت با برگزاری کنفرانس پیشنهادی، بودجه اولیه مورد نیاز برای شروع کار دبیرخانه کنفرانس را به مبلغ سی میلیون ریال تصویب نمود. علاوه بر این، شورای پژوهشی دانشگاه بیرجند در جلسه مورخ 1388/10/21 خود با افزایش بودجه اختصاصی به دبیرخانه کنفرانس تا سقف یکصد میلیون ریال موافقت کرد.

در تاریخ 1388/3/12 ریاست دانشگاه بیرجند بنا به پیشنهاد مشترک دانشکده مهندسی و حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه طی حکمی دکتر محمدرضا آقاابراهیمی را به سمت دبیر کنفرانس منصوب نمود.

با فعال شدن دبیرخانه کنفرانس و راه اندازی سایت اینترنتی آن، نزدیک به 300 نفر از دانشگاهیان، متخصصین و صنعتگران داخلی به عنوان کاربر در سایت ثبت نام نموده و در مهلت مقرر 280 مقاله تخصصی به دبیرخانه کنفرانس واصل گردید. کمیته علمی کنفرانس نیز پس از داوری مقالات واصله، 135 مقاله را جهت ارائه شفاهی به کنفرانس مورد پذیرش قرار داد.

اولین کنفرانس از تاریخ 18 الی 20 اسفند 1388 در محل دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند با حضور بیش از 200 نفر از دانشگاهیان، متخصصین و صنعتگران داخلی برگزار و مقالات پذیرفته شده طی دو روز و در پنچ نشست موازی توسط نویسندگان ارائه گردید. محورهای علمی اولین کنفرانس به شرح زیر انتخاب شده بود:

محورهای اولین کنفرانس

انرژی های تجدیدپذیر

تولید پراکنده

RE1

تولید انرژی الکتریکی بادی، پیش بینی سرعت باد و نقشه های باد

DG1

مدلسازی و شبیه سازی تولید پراکنده

RE2

انرژی خورشیدی: فتوولتائیک و حرارتی

DG2

اثرات متقابل سیستم های قدرت و منابع تولید پراکنده

RE3

انرژی زمین گرمایی

DG3

طراحی، بهره برداری و مدیریت تولید پراکنده

RE4

انرژی اقیانوسی: جزر و مد و امواج

DG4

کنترل و حفاظت تولید پراکنده

RE5

زیست توده و سوختهای بیولوژیکی

DG5

امنیت و پایداری سیستم های تولید پراکنده

RE6

پیل سوختی

DG6

منابع تولید پراکنده در بازار برق

RE7

روشهای ذخیره سازی انرژی

DG7

کاربرد سیستم های هوشمند در سیستم های تولید پراکنده

RE8

سایر منابع انرژی تجدیدپذیر

DG8

سایر موضوعات مرتبط با سیستم های تولید پراکنده

دومین کنفرانس از تاریخ 17 الی 18 اسفند 1390 در محل پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران برگزار و طی نشست های آن کنفرانس، 100 مقاله به صورت شفاهی و 47 مقاله به صورت پوستر ارائه گردید.

سومین کنفرانس از تاریخ 21 الی 22 فروردین 1392 در پردیس دانشکده مهندسی دانشگاه اصفهان برگزار و طی نشست های آن کنفرانس، 72 مقاله به صورت شفاهی و 32 مقاله به صورت پوستر ارائه گردید.

چهارمین کنفرانس از تاریخ 12 الی 13 اسفند 1394 در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار و طی نشست های آن کنفرانس، 50 مقاله به صورت شفاهی و 50 مقاله به صورت پوستر ارائه گردید.

پنجمین کنفرانس از تاریخ 18 الی 19 اسفند 1395 در دانشکده مهندسی دانشگاه گیلان، رشت، برگزار و طی نشست های آن کنفرانس، 75 مقاله به صورت شفاهی و 66 مقاله به صورت پوستر ارائه گردید.

ششمین کنفرانس از تاریخ 16 الی 17 اسفند 1396 در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، برگزار و طی نشست های آن کنفرانس، 78 مقاله به صورت شفاهی و 96 مقاله به صورت پوستر ارائه گردید.

هفتمین کنفرانس از تاریخ 20 الی 22 خرداد 1398 در دانشگاه شهید بهشتی تهران (پردیس قنی و مهندسی شهید عباسپور) برگزار و طی نشست های آن کنفرانس، 128 مقاله به صورت شفاهی و 135 مقاله به صورت پوستر ارائه گردید.

هشتمین کنفرانس از تاریخ 24 الی 25 اسفند 1399 در دانشگاه بیرجند برگزار و طی نشست های آن کنفرانس، 70 مقاله به صورت شفاهی ارائه گردید. به دلیل شرایط خاص حاکم بر کشور و جهان در اثر شیوع ییماری کووید-19، این کنفرانس اولین دورۀ کنفرانس بود که کاملاً به صورت آنلاین برگزار شد.

نهمین کنفرانس در روزهای 4 و 5 اسفندماه 1400 به صورت آنلاین در دانشگاه سجاد مشهد برگزار و طی نشست های آن کنفرانس، 47 مقاله به صورت آنلاین و 69 مقاله نیز به صورت آفلاین ارائه گردید. در طول برگزاری این کنفرانس، چهار سخنرانی کلیدی، دو میزگرد تخصصی، دو نشست انتقال تجارب مدیریتی و 22 کارگاه آموزشی با حضور اساتید، متخصصان و مدیرانی از دانشگاهها، بخش صنعت و بخش دولتی برگزار گردید. علاوه بر این، برای اولین بار در حاشیۀ این کنفرانس یک مسابقۀ عکاسی، کاریکاتور و نقاشی نیز با موضوع “ترویج استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر” و با همکاری و مشارکت شهرداری مشهد برگزار گردید که مورد استقبال گستردۀ 135 شرکت کننده از سراسر کشور واقع گردید.

دهمین کنفرانس در روزهای 24 و 25  اسفندماه 1401 در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید و طی نشست های آن کنفرانس، 29 مقاله به صورت آنلاین و 30 مقاله نیز به صورت آفلاین ارائه گردید. در طول برگزاری این کنفرانس، چهار سخنرانی کلیدی، یک میزگرد تخصصی و 6 کارگاه آموزشی با حضور اساتید، متخصصان و مدیرانی از دانشگاههای داخلی و حارجی (فرانسه، دانمارک و …)، بخش صنعت و بخش دولتی برگزار گردید که مورد استقبال و استفادۀ شرکت کنندگان قرار گرفت.

یازدهمین کنفرانس در روزهای 16 و 17 اسفندماه 1402 به صورت ترکیبی (حضوری و غیرحضوری) در دانشگاه یزد برگزار گردید و طی نشست های تخصصی آن کنفرانس از بین 170 مقالۀ دریافت شده توسط دبیرخانۀ کنفرانس، 60 مقاله به صورت شفاهی و 27 مقاله نیز به صورت پوستر  ارائه گردید. در طول برگزاری این کنفرانس، یک سخنرانی کلیدی، یک میزگرد تخصصی و 3 کارگاه آموزشی با حضور اساتید، متخصصان و مدیرانی از دانشگاههای داخلی و خارجی (آمریکا)، بخش صنعت و بخش دولتی برگزار گردید که مورد استقبال و استفادۀ شرکت کنندگان قرار گرفت.