۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

اولین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران از تاریخ 18 لغایت 20 اسفندماه 1388 در دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند برگزار گردید.

به گزارش دبیرخانه اولین کنفرانس ، در مهلت مقرر 280 مقاله تخصصی از متخصصین ، دانش پژوهان و صنعتگران سراسر کشور به دبیرخانه کنفرانس واصل گردید که پس از داوری این مقالات توسط اعضاء کمیته علمی کنفرانس ، تعداد 135 مقاله برای ارائه به کنفرانس و چاپ در مجموعه مقالات مورد پذیرش قرار گرفته و توسط نویسندگان مقالات طی دو روز و در پنج نشست موازی به کنفرانس ارائه شدند.

سخنرانانی های کلیدی این کنفرانس ، که در دو محور اصلی "انرژی های تجدیدپذیر" و "تولید پراکنده" برگزار گردید، توسط آقای دکتر شاهرخ فرهنگی ار دانشگاه تهران تحت عنوان "مروری بر سامانه های پردازش توان فتوولتایی" و آقای دکتر حمیدرضا نجفی از دانشگاه بیرجند تحت عنوان "تولید پراکنده: فرصتها و چالش ها" ارائه گردیدند.