۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

اعضاء کمیته علمی کنفرانس به ترتیب الفبا

1- دکتر محمدرضا آقاابراهیمی (دانشگاه بیرجند)

2- دکتر محمدتقی بطحائی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

3- دکتر محسن پارسا مقدم (دانشگاه تربیت مدرس)

4- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض (دانشگاه فردوسی مشهد)

5- دکتر شهرام جدید (دانشگاه علم و صنعت ایران)

6- دکتر صادق جمالی (دانشگاه علم و صنعت ایران)

7- دکتر سیدحسین حسینی (دانشگاه تبریز)

8- دکتر سید حسین حسینیان (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

9- دکتر محمودرضا حقی فام (دانشگاه تربیت مدرس)

10- دکتر مریم رمضانی (دانشگاه بیرجند)

11- دکتر علی محمد رنجبر (دانشگاه صنعتی شریف)

12- دکتر رضا شریعتی نسب (دانشگاه بیرجند)

13- دکتر محمدعلی شمسی نژاد (دانشگاه بیرجند)

14- دکتر جواد علمایی (سازمان توانیر)

15- دکتر محمود فتوحی فیروزاباد (دانشگاه صنعتی شریف)

16- دکتر محسن فرشاد (دانشگاه بیرجند)

17- دکتر حمید فلقی (دانشگاه بیرجند)

18- دکتر رضا قاضی (دانشگاه فردوسی مشهد)

19- دکتر محمدصادق قاضی زاده (دانشگاه صنعت آب و برق – شهید عباسپور)

20- دکتر گئورگ قره پتیان (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

21- دکتر محسن کلانتر (دانشگاه علم و صنعت ایران)

22- دکتر مسعود علی اکبر گلکار (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

23- دکتر مصطفی محمدیان (دانشگاه تربیت مدرس)

24- دکتر مهدی معلم (دانشگاه صنعتی اصفهان)

25- دکتر حمیدرضا نجفی (دانشگاه بیرجند)

26- دکتر ابوالفضل واحدی (دانشگاه علم و صنعت ایران)

27- دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن (دانشگاه صنعتی اصفهان)