اعضاء کمیته علمی کنفرانس چاپ

اعضاء کمیته علمی کنفرانس به ترتیب الفبا

1- دکتر محمدرضا آقاابراهیمی (دانشگاه بیرجند)

2- دکتر محمدتقی بطحائی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

3- دکتر محسن پارسا مقدم (دانشگاه تربیت مدرس)

4- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض (دانشگاه فردوسی مشهد)

5- دکتر شهرام جدید (دانشگاه علم و صنعت ایران)

6- دکتر صادق جمالی (دانشگاه علم و صنعت ایران)

7- دکتر سیدحسین حسینی (دانشگاه تبریز)

8- دکتر سید حسین حسینیان (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

9- دکتر محمودرضا حقی فام (دانشگاه تربیت مدرس)

10- دکتر مریم رمضانی (دانشگاه بیرجند)

11- دکتر علی محمد رنجبر (دانشگاه صنعتی شریف)

12- دکتر رضا شریعتی نسب (دانشگاه بیرجند)

13- دکتر محمدعلی شمسی نژاد (دانشگاه بیرجند)

14- دکتر محمود عبادیان (دانشگاه بیرجند)

15- دکتر جواد علمایی (سازمان توانیر)

16- دکتر محمود فتوحی فیروزاباد (دانشگاه صنعتی شریف)

17- دکتر محسن فرشاد (دانشگاه بیرجند)

18- دکتر شاهرخ فرهنگی (دانشگاه تهران)

19- دکتر حمید فلقی (دانشگاه بیرجند)

20- دکتر رضا قاضی (دانشگاه فردوسی مشهد)

21- دکتر محمدصادق قاضی زاده (دانشگاه صنعت آب و برق - شهید عباسپور)

22- دکتر گئورگ قره پتیان (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

23- دکتر محسن کلانتر (دانشگاه علم و صنعت ایران)

24- دکتر مسعود علی اکبر گلکار (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

25- دکتر مصطفی محمدیان (دانشگاه تربیت مدرس)

26- دکتر مهدی معلم (دانشگاه صنعتی اصفهان)

27- دکتر حمیدرضا نجفی (دانشگاه بیرجند)

28- دکتر ابوالفضل واحدی (دانشگاه علم و صنعت ایران)

29- دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن (دانشگاه صنعتی اصفهان)